Home/Organisatie
Contactformulier

Grondbank Noord Nederland b.v.

De Grondbank Noord Nederland is opgericht in 1986 met als doelstelling het beleggen in grond in het noorden des lands. In eerste instantie betrof dit primair grond die in aanmerking zou kunnen komen voor bestemmingswijziging, de zogenoemde ‘warme grond’. In de loop der tijd is de focus verschoven naar de langere termijn en belegt Grondbank Noord Nederland ook in landbouwgrond dat verpacht wordt aan agrariërs, die om uiteenlopende redenen de voorkeur geven aan liquiditeit boven de investering in grond.

Grondbank Noord Nederland b.v.
De Gast 27
9801 AA Zuidhorn

Telefoon
(0594) 50 24 26
E-mail:
info@grondbanknoordnederland.nl

KvK nr 02045064

Locaties Grondbank Noord Nederland

Inmiddels heeft de Grondbank een portefeuille van vele hectares grond in eigendom in de provincies Groningen en Drenthe. De voorwaarden waaraan de gronden getoetst worden, zijn als volgt:

het totaaloppervlak van de percelen moet minimaal 10 hectare aaneengesloten zijn;

  • de gronden zijn bij voorkeur hoog gelegen;
  • de gronden zijn gelegen in de noordelijke provincies;
  • er moet mogelijkheid zijn voor het verpachten van de gronden;
  • er is geen sprake van een gekoppelde belegging in bedrijfsgebouwen.

Doelgroep

De agrariërs die een deel van hun land willen omzetten ten behoeve van verbetering van hun liquiditeit kunnen hun grond bij de Grondbank N.N. onderbrengen en terugpachten.

Ook koopt de Grondbank N.N. gronden voor agrariërs die schaalvergroting ambiëren en niet over de liquiditeit daarvoor beschikken. De gronden worden vervolgens door de Grondbank Noord Nederland verpacht aan de agrariër.